2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

بازار مصرف کننده ایران چشم انداز رشد مثبت خرده فروشان را در پنج سال آینده حفظ خواهد کرد. طبق پیش بینی ها تا سال 2021، انتظار می رود پس از لغو تحریم های اقتصادی رشد مثبت اقتصادی و افزایش مصرف خصوصی برای حمایت از جذابیت بازار ایران را خواهیم داشت .

چشم انداز بازار مصرف کننده ایران در کوتاه مدت به دلیل رشد اقتصادی در سال 2017 مطلوب خواهد بود. طبق برآوردهای تیم های تحقیقاتی، کشور ما در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه پیشرو بوده است. ما انتظار داریم صادرات نفت ایران افزایش یابد و سرمایه گذاری تا اواسط سال 2017 به دلیل لغو تحریم های بین المللی بر علیه ایران در ژانویه 2016 ، افزایش ناگهانی خواهد داشت.