2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

بازار تجهیزات پزشکی ایران با ارزش 5/ 832 میلیون دلار آمریکا رتبه پنجم را در منطقه خاورمیانه و آفریقا به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سرانه هزینه تجهیزات پزشکی در این کشور با ارزش 11 دلار رتبه ششم از آخر را در منطقه دارد. البته انتظار میرود این بازار با نرخ ثابت رشد سالانه ترکیبی 9/1 درصدی تا سال 2018 توسعه یابد؛ در عین حال نباید فراموش کرد که این نرخ رشد احتمالاً تحت تأثیر روابط ایران با اقتصادهای پیشرو در جهان به خاطر سیاستهای غنی سازی هسته ای کشور کاهش خواهد یافت.

لذا پیشبینی میشود این بازار با نرخ متوسط رشد سالانه ترکیبی 1/ 9درصد برحسب دلار آمریکا رشد کند و ارزش آن تا پایان سال 2020 به 3/ 1284 میلیون دلار برسد. البته انتظار نمیرود سرانه هزینه در این حوزه افزایش قابل ملاحظ های را در مدت مشابه نشان دهد. به رغم تولید مواد مصرفی پایه همچون سرنگها، سوزنها و کاتترها، ابزارها و لوازم دندانپزشکی و اصلاح و ترمیم استخوانها در داخل کشور، واردات تجهیزات پزشکی حدود 90 درصد از بازار را تشکیل م یدهد.

البته باید اذعان کرد که ایران در زمره صادرکنندگان عمده تجهیزات پزشکی قرار نم یگیرد و از اینرو، عملکرد صادراتی کشور نوسان قابل ملاحظ های را نشان میدهد. به علاوه ارزش صادرات در سال گذشته به میزان 1/ 21 درصد نسبت به ارزش 7/6 میلیون دلاری در سال 2013 کاهش یافته است. در واقع، صادرات بین سالهای 2008 تا 2013 با نرخ رشد سالانه ترکیبی منفی 9/ 3 درصد پیش رفته است. براساس آخرین داده های تلفیقی ماهانه، صادرات تا پایان ژوئن سال 2014 با نرخ 5/ 12 درصد به ارزش 8/ 6 میلیون دلار دست یافته است.