2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

افزایش سطوح سرمایه گذاری بین المللی در بخش انرژی و بخش های صنعتی ایران، بخش هایی که در اثر تحریم های بین المللی با سرمایه گذاری کمتری مواجه شده است، عملکرد خوبی را به همراه خواهد داشت. با این وجود ما هشدار می دهیم که خطرات بی شماری با سرمایه گذاری در زیرساخت های ایران - سطح بالایی از فساد، تحریم های دائمی ، عدم اطمینان سیاسی - در سال های آتی از رونق سرمایه گذاری کامل پیشگیری می کند.