2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

برق به وسیله نیروگاه های دولتی تامین می شود که توسط شرکت توانیر اداره شده و وابسته به شرکت های الکتریکی منطقه ای و نیروگاه های آب و برق تحت کنترل وزارت نیروی آب و فاضلاب ، نیروگاه های خصوصی و سازمان اتمی انرژی که نیروگاه هسته ای ایران را اداره می کند، می باشد.

خصوصی سازی از طریق قراردادن قراردادهای تبدیل انرژی(ECAs) آغاز شد و با توسعه برخی پروژه های ساخت و ساز (BOT) و ساخت پروژه های خود (BOO) با سرمایه گذاران خصوصی ادامه یافت. در سال 2013 ، توانیر مناقصه ای انجام داد و بخشی از نیروگاه ها را واگذار کرد که سهم تولید برق خصوصی را به 41 درصد کل ظرفیت نصب شده افزایش داد.