2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

ایران دومین ذخایر نفت و گاز جهان را دارد، اما ایران انرژی های تجدید پذیر را به عنوان بخشی از ترکیب انرژی خود تنظیم می کند. تابش خورشیدی در نقاط مختلف جهان متفاوت است و در ایران سیصد روز آفتابی در هر سال در دو سوم از مساحت آن وجود دارد. انجمن صنایع خورشیدی توصیه کرده است: "ایران به طور بالقوه یکی از بهترین مناطق برای انرژی خورشیدی است" و پیشنهاد شده است که تولید برق فتوولتائیک )برق تولید شده توسط انرژی خورشیدی) در ایران می تواند دو برابر کشورهای پیشرفته اروپایی باشد.

تمرکز بر انرژی های تجدید پذیر با حمایت دولت رشد تولید ناخالص داخلی جهان را 1.2 درصد افزایش داده و هر ساله 4 میلیون نفر را نجات خواهد داد.