2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

فرآیند خرید کسب و کار دارای پیچ و تاب های فراوان است، اما هیچ بخشی از این فرآیند مهم تر از انجام مطالعات دقیق نمی تحقیق و تفحص کسب و کار یک تحقیق عمومی نیست، اما شامل عناصر خاصی می شود که ممکن است بر اساس وضعیت، متفاوت باشد. محافظت از هر دو طرف، اما در درجه اول از خریدار، در کشف بدهی های بالقوه و مسائل مالی، برای اطمینان از اینکه هیچ چیز از نظر پنهان نمانده است.

بخش مهمی از تحقیقات کسب و کاری که ما ارائه می دهیم عبارتند از:

اطلاعات عمومی شرکت
مدیریت شرکت و کارکنان
مسائل حقوقی
محصولات و خدمات
اطلاعات بازاریابی و رقابت
عملیات