2122251017 (+98)    info@Hermesgbs.com

"به لحاظ ساختار جامعه شناسی ، اساساً استفاده از مشاور در سازمان های داخل کشور بسیار محدود و معطوف به امور خاص می باشد.این درحالی است که استفاده از خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی ، مدیریتی ، فنی ، بازاریابی ، مالی ، نیروی انسانی و.... ابعادی است که هر فعال اقتصادی در دنیای امروز و در حوزه کسب و کار ملی و علی الخصوص بین المللی به آن احتیاج مبرم دارد.

نمی توان انتظار داشت که مدیران درهمه سطوح واجد تمامی دانش ها و بینش ها و مهارت ها باشند و نمی توان انتظار داشت که مدیران همــواره گنجینـــه ای از تجربیات موفق و ناموفق مدیریتی را در سوابق شخصی خود داشته باشند. در دنیای امروز مدیران با استفاده از مشاوران این نیاز را برآورده می کنند.

مشاوران با استفاده از تجربیاتی که از بنگاهها و موسسات گوناگون به دست می آورند و بینش و مهارتی که در تشخیص مسائل و ارائه راهکارها دارند واز آنجا که در بیان کاستی ها و معرفی فرصتهای پیش روی موسسات آزادند، می توانند یاری رسان مدیران در شرایط دشوار و پیچیده و بحرانی سازمانها باشند و آنان را در تحقق آرمانهایشان همراهی کنند."

مشاوره